Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY
Dopravca: DAKAR SK s.r.o. Dolná Tižina 104, 01304 Dolná Tižina
IČO:52924068, lčDPH:SK2121194515
Článok 1,
Úvodné ustanovenia
Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie
prepravnej zmluvy , najmä:
-Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovania dopravných služieb, –
Spôsob uzavretia zmluvy o preprave tovaru.
-Práva a povinnosti dopravcu, rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu –
Upravuje vzťahy medzi odosielateľom , príjemcom a dopravcom
Článok 2.
Rozsah nákladnej cestnej dopravy, ktorú dopravca vykonáva , jej charakter a druh prepráv
vykonávaných dopravcom.
1.Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu na základe Koncesnej listiny v počte vozidiel 10, v
tomto rozsahu:
a, vnútroštátna cestná nákladná
doprava
b, medzinárodná cestná nákladná
doprava
2.Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:
-vozové zásielky, t.j. ak je využitá hmotnosť alebo ložná plocha nákladného vozidla, alebo ak si to
vyžaduje termín prepravy.
-kusové zásielky, resp. dokládky, t.j. zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami .
3.Dopravca vzhľadom na svoju doterajšiu technickú základňu vykonáva tieto druhy prepráv:
-preprava nákladu na paletách
-preprava voľne uloženého tovaru, materiálu
-preprava nákladu v bagoch a iných špeciálnych obaloch
-iné, podľa dohody s objednávateľom…
Článok 3.
Podmienky potrebné na uzatvorenie zmluvy o preprave nákladu ( vecí), povinnosti dopravcu
Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi prepraviť zásielku z miesta nakládky
do miesta vykládky v dohodnutom čase a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu ( prepravné).
Zúčastnené strany sa riadia Obchodným zákonníkom ak ide o podnikateľské subjekty, alebo
Občianskym zákonníkom ak jedna zo strán je fyzická osoba ako nepodnikateľský subjekt.
Prepravná zmluva môže byť uzatvorená ústne alebo písomne. Postačuje dohoda formou
Objednávky. Prepravná zmluva môže byť dohodnutá na 1 konkrétnu prepravu alebo na viac
prepráv, prípadne na určité obdobie ( spravidla 1 rok).
Prepravná zmluva spravidla obsahuje Názov odosielateľa , dopravcu, miesto nakládky, miesto
vykládky ( príjemcu), termín prepravy, popis nákladu a iné.
Každú prepravu s konkrétnym objednávateľom dohodne ústne alebo písomne dopravca zvlášť a
osobitne podľa konkrétnych požiadaviek na danú zásielku.
Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom ( odosielateľ alebo príjemca) a dopravcom:
a, prijatím, prípadne podpisom prepravnej
zmluvy
b, prijatím objednávky
c, započatím prepravy ak nie je potrebná
objednávka
d, prevzatím zásielky k preprave.
Objednávka je prijatá , ak dôjde k písomnej alebo ústnej dohode dopravcu a objednávateľa. Ak
žiada objednávateľ písomnú formu potvrdiť, dopravca je povinný objednávku písomne, emailom alebo faxom potvrdiť.
Dopravca je povinný s odborným prístupom zásielku doručiť do miesta určenia.
Článok 4.
Práva a povinnosti objednávateľa prepravy.
Objednávateľ prepravy je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu a povahe
zásielky. Ak sú na vykonanie dopravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný
odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.
Objednávateľ je povinný upozorniť dopravcu o špecifikách prepravy, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť osôb, prípadne spôsobiť poškodenie nákladu.
Odosielateľ je zodpovedný za prepravu zásielky v riadnom obale, aby sa predišlo poškodeniu zásielky.
Článok 5.
Vymedzenie vecí, ktoré dopravca na základe svojej technickej základne prednostne prepravuje
Vozový park dopravcu pozostáva z 10 nákladných vozidiel s nosnosťou cca 3 tony nákladu. Vozidlá sú
plachtové valníky .
Vozidlá sú vhodné na prepravu tovaru na paletách, voľne uloženého tovaru, inak baleného tovaru,
nábytku, rôznych materiálov: železo, drevo, plast, zvárence….
Článok 6.
Vymedzenie vecí, ktoré sú vzhľadom na technickú základňu dopravcu a iné obmedzenia vylúčené z
prepravy.
Vzhľadom na technickú základňu a iné obmedzenia z prepravy sú vylúčené: –
náklad označený ADR
-náklad , ktorý je potrebné prepravovať s chladiarenským zariadením
-náklad , ktorý svojimi rozmermi alebo hmotnosťou presahuje rozmery a nosnosť povolenú na
nákladných vozidlách dopravcu
-sypký materiál , pri ktorého manipulácii je potrebný vyklápač
-a iný materiál, ktorý nie je vhodný na prepravu vozidlami , ktoré poskytuje dopravca
Článok 7.
Úprava vzťahu zamestnancov resp. zástupcov objednávateľa a osádkou vozidla.
Nakladanie vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky.
Vodič (zástupca dopravcu) je povinný byť pri nakládke a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na
vozidle, aby sa predišlo poškodeniu tovaru( prevrátenie pri preprave), aby nebolo poškodené
vozidlo ( pri nerovnomernom zaťažení náprav) a aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky.
Článok 8.
Zmeny zmluvy, odstúpenie od zmluvy v nákladnej cestnej doprave.
Zmeny v zmluve sa riešia dohodou písomnou alebo ústnou.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť druhej strane ústne alebo písomne ešte pred prepravou v
čo najskoršom termíne.
Článok 9.
Pravidlá balenia a označovania tovaru, nakladanie s tovarom pri nakladaní, preprave a vykladaní.
Postup pri poškodení tovaru.
Zásielku je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, aby sa predišlo poškodeniu pri
preprave a manipulácii pri nakladaní a vykladaní.
Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje , aby s ňou bolo zaobchádzané s určitou opatrnosťou ( krehkosť,
ukladanie v určitej polohe…) je odosielateľ povinný značiť zásielku manipulačnou značkou, prípadne
upozorniť prepravcu.
Odosielateľ je povinný poskytnúť informácie o hmotnosti a rozmeroch zásielky a špecifických
vlastnostiach zásielky.
Za nakladanie je vo všeobecnosti zodpovední odosielateľ a za vykládku príjemca zásielky.
Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania
príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Pri poškodení tovaru vodič spíše škodový záznam, prípadne sa poškodenie zaznačí do dodacieho
listu a dopravca upovedomí objednávateľa. Ak je to potrebné, dopravca nahlási škodu poisťovni.
Dopravca je povinný mať poistenie zodpovednosti cestného dopravcu.
Článok 10.
Prepravné listiny potrebné v nákladnej doprave.
Prepravná listina ( dodací list, prípadne CMR) sprevádza zásielku až do jej vydania. Prepravnú listinu
odovzdá dopravcovi odosielateľ, pri vykládke ju potvrdí príjemca. Prípadne sa objednávateľ dohodne
s dopravcom inak.
Prepravný list má obsahovať iniciály odosielateľa , príjemcu, dopravcu , dátum a miesto
nakladania a vykladania, popis tovaru, meno vodiča a podpis . Presné podmienky si
objednávateľ a dopravca môžu upraviť dohodou.
Článok 11.
Postup osádky vozidla pri dopravnej nehode alebo inej mimoriadnej udalosti.
Pri dopravnej nehode a inej mimoriadnej udalosti osádka postupuje tak, aby v čo najväčšej možnej
miere odvrátila riziko poškodenia zdravia a majetku účastníkov cestnej premávky.
Osádka vždy dodržiava bezpečnostné predpisy, vodiči sú raz ročne preškolení školiteľom o pravidlách
BOZP.
Článok 12.
Záverečné ustanovenia
Zúčastnené strany budú riešiť konkrétne záležitosti a zmeny týkajúce sa prepravy dohodou.
Ceny, termíny, špecifiká prepravy upravuje dopravca vždy s konkrétnym objednávateľom
osobitne a na základe telefonickej , ústnej alebo písomnej dohody. Prepravný poriadok bude
uverejnený na stránke: www.dakarlogistik.eu
V Dolná Tižina

Scroll to Top